JURIJA GAGARINA 197

Znakovi izričitih naredbi

Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza – Označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi.

Obavezno zaustavljanje – Označava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.

Zabrana saobraćaja u oba smera – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera.

Zabrana saobraćaja u jednom smeru – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak.

Zabrana skretanja ulevo – Označava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

Zabrana skretanja udesno – Označava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno.

Zabrana polukružnog okretanja – Označava mesto na kome je zabranjeno polukružno okretanje.

Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede.

Zabrana saobraćaja za autobuse – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za autobuse.

Zabrana saobraćaja za teretna vozila – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Ako je znaku pridodata dopunska tabla na kojoj je označena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu.

Zabrana saobraćaja za cisterne – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagađivanje vode.

Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije.

Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne terete – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze opasne terete.

Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice.

Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo.

Zabrana saobraćaja za traktore – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktore.

Zabrana saobraćaja za motocikle – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teški tricikl i teški četvorocikl.

Zabrana saobraćaja za mopede – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle.

Zabrana saobraćaja za bicikle – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle.

Zabrana saobraćaja za zaprežna vozila – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila.

Zabrana saobraćaja za ručna kolica – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica.

Zabrana saobraćaja za pešake – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešake.

Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila.

Zabrana saobraćaja za sva motorna i zaprežna vozila – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna i zaprežna vozila.

Zabrana saobraćaja za vozila označena simbolom – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vrstu vozila prikazanih na znaku. Na znaku se mogu kombinovati simboli vozila. Ovaj znak može imati najviše dva simbola, ukoliko se postavlja u naseljenom mestu odnosno tri simbola van naseljenog mesta.

Zabrana saobraćaja za vozila čija širina prelazi određenu širinu – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija širina prelazi širinu označenu na znaku.

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna visina prelazi visinu označenu na znaku.

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila odnosno skupove vozila, čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku.

Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku.

Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila, odnosno skupove vozila, čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku.

Najmanje odstojanje između vozila – Označava najmanje odstojanje između vozila u kretanju kojeg se vozači moraju pridržavati.

Zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno preticanje svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakog tricikla i lakog četvorocikla.

Zabrana preticanja za teretna vozila – Označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno da teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tona pretiču druga motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakog tricikla i lakog četvorocikla. Ako je uz ovaj znak dodata dopunska tabla sa označenom masom vozila, zabrana preticanja odnosi se samo na teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu

Ograničenje brzine – Označava put odnosno deo puta na kome se vozila ne smeju  kretati brzinom većom od brzine koja je označena na znaku. Brzina na ovom znaku je  data samo kao primer, a stvarne vrednosti se upisuju prema okolnostima na putu i  potrebama bezbednosti saobraćaja. Ako je na ovaj znak dodata dopunska tabla sa  naznakom mase vozila, označeno ograničenje brzine odnosi se samo na vozila čija  najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu.

Zabrana davanja zvučnih znakova – Označava put odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu (sirena) ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.

Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera – Označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom prođu vozila iz suprotnog smera.

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carina – Označava mesto blizu carinarnice gde se vozilo mora zaustaviti.

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – policija – Označava mesto blizu kontrolnog punkta policije gde se vozilo mora zaustaviti.

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina – Označava mesto blizu naplatne rampe za putarinu gde se vozilo mora zaustaviti.

Zabrana zaustavljanja i parkiranja – Označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila. Ovom znaku se može dodati dopunska tabla sa naznakom dana u sedmici odnosno mesecu i vremena u toku dana na koje se zabrana odnosi. Naznaka može sadržati i najduže dozvoljeno vreme zaustavljanja odnosno parkiranja i kategoriju vozila na koje se zabrana odnosi.

Zabrana parkiranja – Označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila. Ovom znaku se može dodati dopunska tabla sa naznakom dana u sedmici odnosno mesecu i vremena u toku dana na koje se zabrana odnosi. Naznaka može sadržati i najduže dozvoljeno vreme zaustavljanja odnosno parkiranja i kategoriju vozila na koje se zabrana odnosi.

Naizmenično parkiranje – neparni dani – Označava deo puta na koji se odnosi zabrana parkiranja u neparne dane.

Naizmenično parkiranje – parni dani – Označava deo puta na koji se odnosi zabrana parkiranja u parne dane.

Znakovi obaveze – propisuju obaveze za vozače

Najmanje dozvoljena brzina – Označava put odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom koja je označena na znaku.Brzina na ovom znaku je data samo kao primer, a stvarne vrednosti se upisuju prema okolnostima na putu i potrebama bezbednosti saobraćaja.

Lanci za sneg – Označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikla, mopeda, lakog tricikla, teškog tricikla, lakog četvorocikla, teškog četvorocikla, radne mašine, traktora i motokultivatora, moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg, kad je na kolovozu sneg.

Biciklistička staza – Označava put kojim se moraju kretati bicikli, a po kome je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Pešačka staza – Označava posebno izgrađenu stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Spojene staze za bicikliste i pešake – Označava put po kome se odvojeno kreću samo biciklisti i pešaci, u svojim stazama.

Staza za jahače – Označava stazu kojom se moraju kretati jahači, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Obavezan smer – pravo – Označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Obavezan smer – desno – Označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Obavezan smer – levo – Označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Obavezan smer – polulevo – Označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Obavezan smer – poludesno – Označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Dozvoljeni smerovi – pravo i levoOznačava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

Dozvoljeni smerovi – pravo i desno – Označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

Dozvoljeni smerovi – levo i desno – Označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

Obavezno obilaženje s desne strane – Označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Obavezno obilaženje s leve strane – Označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Obilaženje sa obe strane – Označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila mogu kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Kružni tok saobraćaja – Označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Copyright © 2018 AS-KOBAC. Sva prava zadržana. Design by SajtWeb.net | Nikola Mačar