JURIJA GAGARINA 197

Znakovi obaveštenja

Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera – Obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera.

Put sa jednosmernim saobraćajem – Obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu.

Put sa jednosmernim saobraćajem – Obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu.
Put sa prvenstvom prolaza – Označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju s tim putem odnosno delom puta.

Završetak puta sa prvenstvom prolaza – Označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza.

Brzina koja se preporučuje – Označava brzinu koja se preporučuje na određenom delu puta.

Slepi put – Ooznačava blizinu i položaj puta koji nema izlaz(slepi put). Položaj simbola u znaku mora da odgovara položaju slepog puta u odnosu na put na kome se postavlja taj znak.

Prepreka za usporavanje saobraćaja – Označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja.

Označeni pešački prelaz – Označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

Deca na putu – Označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelaz koji deca često koriste.

Zona škole – Označava mesto od kojeg počinje zona škole.

Završetak zone škole – Označava mesto gde prestaje zona škole.

Pešačka zona – Označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka.

Kraj pešačke zone – Označava kraj pešačke zone.

Zona 30 – Označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.

Kraj zone 30 – Označava završetak zone u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.

Zona usporenog saobraćaja – Označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja.

Kraj područja usporenog saobraćaja – Označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja.

Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno – Označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

Prestrojavanje vozila – Predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka.
Simboli na znaku treba da odgovaraju stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima.

Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika – Označava saobraćajnu traku koja je namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika.
Uz ovaj saobraćajni znak može biti postavljena dopunska tabla na kojoj je ispisano vreme odnosno period u toku dana kada je saobraćajna traka namenjena isključivo za vozila javnog prevoza putnika.

Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika – Označava mesto na kome se završava saobraćajna traka namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika.

Saobraćajna traka za spora vozila – Označava početak saobraćajne trake kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku.

Zavrsetak saobraćajne trake za spora vozila – Označava mesto na kome se završava traka kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku.

Način korišćenja saobraćajne trake – Označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Tabla za usmeravanje – krivina ulevo – Označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu ulevo.

Tabla za usmeravanje – krivina udesno – Označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu udesno.

Tabla za usmeravanje – duga krivina ulevo – Označava mesto gde se nailazi na dugu i oštru krivinu ulevo.

Tabla za usmeravanje – duga krivina udesno – Označava mesto gde se nailazi na dugu i oštru krivinu udesno.

Naizmenično propuštanje vozila – Označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake, suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka, vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku.

Kontrola brzine kretanja – Označava početak deonice puta na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja vozila.

Opasna deonica puta – Označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. Umesto prikazanog znaka “Opasnost na putu” može se upisati neki drugi znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Na znaku mogu biti ucrtana najviše dva znaka opasnosti, koji definišu prirodu opasnosti. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja.

Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila, osim motocikala bez prikolice – Označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila – Označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t da pretiču druga motorna vozila, osim motocikala bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

Prestanak ograničenja brzine – Označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine.

Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova – Označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.

Prestanak svih zabrana – Označava mesto odakle prestaju sve predhodno uvedene zabrane.

Prestanak najmanje dozvoljene brzine – Označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom.

Prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg – Označava mesto odakle prestaje obaveza nošenja lanaca za sneg.

Završetak biciklističke staze – Označava mesto gde se završava biciklistička staza.

Završetak pešačke staze – Označava mesto gde se završava pešačka staza.

Završetak staze za jahače – Označava mesto gde se završava staza za jahače.

Završetak spojene biciklističke i pešačke staze – Označava mesto gde se završava kombinovana staza za pešake i bicikliste.

Autoput – Označava mesto odakle počinje autoput.

Završetak autoputa – Označava mesto na kome se završava autoput.

Tabla za označavanje izlaza – Označava mesto izlaska sa autoputa.

Motoput – Označava mesto odakle počinje motoput.

Završetak motoputa – Označava mesto na kome se završava motoput.

Broj puta – Označava broj puta.

Kilometraža puta – Označava kilometražu puta.
Broj puta, broj deonice puta i kilometraža – Označava broj puta, broj deonice puta i kilometražu puta.
Broj međunarodnog puta – Označava broj međunarodnog puta.

Označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi upotrebe svetala. – Označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi upotrebe svetala.

Naziv naseljenog mesta – Označava teritoriju i naziv naseljenog mesta u koje ulazi put i granicu od koje počinje to naseljeno mesto.

Završetak naseljenog mesta – Označava mesto na kome se završava naseljeno mesto kroz koje prolazi put.

Naselje – Označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju.

Završetak naselja – Označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju.

Tabla za označavanje naziva ulica – Označava naziv ulice. Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi.
Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja – Označava mesto u naselju odakle počinje zona u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme, bez obzira da li se za parkiranje plaća naknada ili se ne plaća.
Ovom znaku može biti dodata dopunska tabla na kojoj su ispisani dani ili sati za koje ograničenje važi.
Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja – Označava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme.

Parkiralište – Označava mesto predviđeno za parkiranje automobila. Na ovom znaku ili na dopunskoj tabli može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti: način parkiranja, smer u kome se nalazi parkiralište, udaljenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja.

Parking garaža – Označava garažu sa parking mestima.

Vremenski ograničeno parkiranje – Označava parkiralište na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno.

Parkiraj i vozi se – Označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom, koje može biti prikazano simbolom.

Bolnica – Označava blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku.

Stanica za prvu pomoć – Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć.

Radionica za opravku vozila – Označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Telefon – Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Benzinska stanica – Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi benzinska stanica. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima i obaveštenje o vrsti goriva koje se može naći na stanici.

Hotel ili motel – Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel ili motel. Na delu znaka ispod belog polja može se upisati reč hotel ili motel, zavisno od vrste ugostiteljskog objekta koji se označava. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi objekt na koji se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Restoran – Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Kafana – Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Teren uređen za izletnike – Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren uređen za izletnike. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Teren za kampovanje pod šatorima – Označava blizinu terena ili teren uređen za kampovanje pod šatorima. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Teren za kampovanje u prikolicama – Označava blizinu terena ili teren uređen za boravak u kamp prikolicama. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Planinarski dom – Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinarski dom. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Vozilo za pomoć na putu – Označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Vatrogasna služba – Označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za gašenje požara. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Autobusko stajalište – Označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište.

Tramvajska stanica – Označava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica.

Aerodrom – Označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Luka – pristanište – Označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka, pristanište, odnosno trajekt. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Informacija – Označava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turističke informacije. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Stanica policije – Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi policijska stanica.

Putni objekat – Označava naziv putnog objekta od posebnog značaja(vijadukt, tunel i sl.).

Reka – Označava naziv reke preko koje put prelazi.

Planinski prevoj – Označava planinski prevoj sa nadmorskom visinom.

Broj serpentine – Označava broj serpentine sa nadmorskom visinom.

Prohodnost puta – Označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren ili zatvoren.
Ako je prolaz otvoren polje 1 je zelene boje i ima natpis otvoren, odnosno ako je prolaz zatvoren polje 1 je crvene boje i ima natpis zatvoren. Ako je prolaz zatvoren, na polju 2 se ispisuje naziv mesta do kog je put otvoren. Ako je prolaz otvoren, polje 3 sadrži simbol lanci za sneg ili simbol lanci ili gume za sneg u zavisnosti od stanja puta. Polja 2 i 3 imaju osnovu bele boje. Natpisi u polju 1 su bele boje, a u polju 2 i 3 crne boje. Simboli u polju 3 su crne boje.

Odmorište – Označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima.

Izlazak na odmorište – Označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. Na znaku, ukoliko je potrebno, može da se upiše udaljenost do sledećeg takvog objekta.

Turistička informaciona tabla – Označava odredište ili objekat turističkog značaja, sadrži naziv turističkog odredišta, simbol (grafički prikaz) i udaljenost do odredišta.

Turistički strelasti putokaz – planinarski dom

Turistički strelasti putokaz – aerodrom

Znakovi obaveštenja za vođenje saobraćaja

Raskrsnica – Označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju.
Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva. Takođe, može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice.

Kružna raskrsnici – Označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju.
Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva. Takođe, može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice.
Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta – Označava predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znaku treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima. Na znaku moraju biti ispisani nazivi odredišta.
Strelasti putokaz – Označava pravac puta do odredišta ili karakterističnog objekta. Na strelasti putokaz mogu da se ispišu dva naziva odredišta ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma. Na znak mogu da se ispišu broj puta i udaljenost do odredišta,                                       odnosno objekta.

Putokazna tabla – Označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ako se nazivi odredišta ispisuju na dva pisma ili jezika svako polje može da ima samo naziv jednog odredišta. Ovaj znak može da se postavi i iznad kolovoza, a tada se svako polje znaka postavlja kao poseban znak iznad                                       saobraćajnih traka na koje se znak odnosi

Potvrda pravca – Označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice. Znak sadrži naziv mesta i udaljenost, izraženu u km, do mesta u koje vodi put na kome je znak postavljen. Na znaku može da bude ispisano najviše šest naziva odredišta, ukoliko se nazivi odredišta ispisuju jednim pismom ili na jednom jeziku, odnosno četiri naziva odredišta ako se ispisuju na dva pisma ili na dva jezika, kao i udaljenost u kilometrima do tih mesta.

Pretputokaz za izlaz – Na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Putokaz za izlaz – Na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku. Postavlja se iznad kolovoza.
Putokaz za izlaz – Na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku. Postavlja se iznad kolovoza.
Putokaz za izlaz – Na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku. Postavlja se na bankini.

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta – Obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta – Obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta – Obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Pretputokazna tabla za izlaz – Na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na njemu.

Naziv petlje – Obaveštava vozača o nazivu petlje na koju nailazi. Ovaj znak se postavlja na ukrštanju autoputa sa drugim putem.

Naziv petlje – Obaveštava vozača o nazivu petlje na koju nailazi. Ovaj znak se postavlja na ukrštanju dva autoputa.

Predznak za obilazak – Označava smer i tok preusmerenog saobraćaja kada je zbog radova na putu, privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, put zatvoren. Kod dužeg preusmeravanja na znaku mora da bude dopunska tabla sa natpisom Obilaznica… km.

Obilazak – Služi za usmeravanje vozila na obilazni put.

Skretanje iz jedne kolovozne trake u drugu – Označava mesto gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti.
Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

Skretanje iz jedne kolovozne trake u drugu – približavanje skretanju – Označava blizinu mesta gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

Zatvaranje saobraćajne trake – leve – Označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru, u ovom slučaju leve. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Zatvaranje saobraćajne trake – desne – Označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru, u ovom slučaju desne. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Predznak za zatvaranje saobraćajne trake – leve – Označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka, u ovom slučaju leva.
Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Predznak za zatvaranje saobraćajne trake – desne – Označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka, u ovom slučaju desna.
Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima – zatvaranje desne kolovozne trake – Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu – zatvaranje desne kolovozne trake.

Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima – zatvaranje leve kolovozne trake – Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu – zatvaranje leve kolovozne trake.

Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima – otvaranje desne kolovozne trake – Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu, preusmerava na put sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama – otvaranje desne kolovozne trake.

Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima – otvaranje leve kolovozne trake – Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu, preusmerava na put sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama – otvaranje leve kolovozne trake.

Predznak za neposredno regulisanje saobraćaja na mestu na kome se izvode radovi – Obaveštava vozače o blizini mesta na kome je, zbog radova na putu, privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, uvedeno naizmenično propuštanje vozila, koja neposredno regulišu ovlašćena lica.

Ograničenje korišćenja saobraćajne trake – Označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Copyright © 2018 AS-KOBAC. Sva prava zadržana. Design by SajtWeb.net | Nikola Mačar